Naša vízia 

 

"Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí."

 

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku a v Čechách. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000. V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 40 až 60 ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku viacej aktivít, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať našu vieru, ale aj skvalitniť život ľudí v našom okolí.

  


Naša zborová zmluva

 

Boh nás svojou milosťou priviedol k pokániu a viere v Ježiša Krista, nášho Pána. Preto teraz v prítomnosti Boha a s odkázanosťou na Svätého Ducha vstupujeme navzájom s radosťou i záväzkom do nasledujúcej zmluvy1 :

  • JEDNOTA: Budeme sa usilovať o zachovávanie jednoty ducha vo zväzku pokoja.2
  • MODLITBY: V každom čase sa budeme modliť jeden za druhého, niesť bremená druhých, radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi.3
  • SPOLUNAŽÍVANIE: Budeme venovať pozornosť jeden druhému a so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou sa budeme navzájom znášať v láske, napomínať a povzbudzovať sa, slúžiť si duchovnými darmi na spoločný úžitok a odpúšťať si ako aj Boh v Kristovi odpustil nám. 4
  • VÍZIA: Zo všetkých síl chceme nasledovať Ježiša tým, že ako rodina veriacich ľudí sa necháme premieňať evanjeliom viac a viac na Kristov obraz, a tak budeme premieňať naše rodiny, susedstvá, priateľstvá, zamestnania i Nitru. 5 
  • MISIA: Ako deti dokonalého Otca budeme žiť odlišné životy pred svetom; namiesto bezbožnosti si budeme vážiť Krista nad všetko ostatné a oznamovať veľké skutky toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 6
  • PRÍTOMNOSŤ: Nebudeme zanedbávať spoločné stretnutia, ale naopak, budeme si vážiť a podporovať biblické kázanie, správne vysluhovanie sviatostí i láskavú prax výchovnej cirkevnej disciplíny. 7
  •  DÁVANIE: S radosťou a štedro budeme prispievať na finančné potreby zboru, pomoc chudobným a napredovanie evanjelia v našom okolí ako aj medzi národmi. 8
  • KONTINUITA: Ak odídeme, tak sa zaväzujeme, že sa čo najskôr začleníme do iného zboru zameraného na evanjelium, kde tieto biblické princípy budeme ďalej plniť.

 

Vo všetkom, čo sľubujeme, sa spoliehame na nášho trojjediného Boha, ktorý s nami urobil novú a večnú zmluvu: „Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. Dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma báli po všetky dni, pre svoje dobro a pre dobro svojich synov.Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou“. 9

____________________________

1 Sk 2:38; 16:31; 20:21; Rim 10:9-10, Ján 3:8; Mk 8:34; Mt 28:19-20; 1 Kor 12:27

2 Ef 4:3

3 Ef 6:18, Gal 6:2, Rim 12:15

4 Hb 10:24, Ef 4:2, 1.Tes 5:11, 1Kor 12:4-11, Kol 3:13

5 Ef 4:13-15, Mat 5:13-15

6 Mt 5:16; Tit 2:12-13; Fil 3:8; 1 Pt 2:9

7 Hb 10:25, 2.Tim 4:2

8 2.Kor 9:5,7, Mat. 28:19; Luk 12:33

9 Jer 32:38-41